Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti MiaB Group, s.r.o. týkající se provozu služeb nabízených na stránkách „www.miabhosting.cz“

Podepsáním smlouvy se společností MiaB Group, s.r.o. všichni obchodní partneři souhlasí s přizpůsobením se podmínkám obchodní politiky společnosti MiaB Group, s.r.o.. Podstatou těchto termínů je zaručit obchodním partnerům, že užívají služby společnosti s náležitým ohledem na práva ostatních internetových uživatelů a ve shodě s požadavky síťového prostředí společnosti MiaB Group, s.r.o.. Termíny nejsou popsány vyčerpávajícím způsobem (taxativně) a společnosti MiaB Group, s.r.o. si vymezuje právo na přidání, odebrání nebo úpravu těchto termínů kdykoli a bez oznámení, modifikované termíny nebo oznámení je možné nalézt na webových stránkách společnosti (www.miabhosting.cz). Společnost MiaB Group, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu poskytovatele uvedených služeb. A. Všichni obchodní partneři společnosti MiaB Group, s.r.o.B. Obchodní partneři oddělení Web Hosting & E-commerce společnosti MiaB Group, s.r.o.C. Server Dedikovaný obchodním partnerům, server Pronajatý obchodním partnerům, Housovaný server obchodních partnerů

A. Všichni obchodní partneři společnosti MiaB Group, s.r.o.

Změny provedené společností MiaB Group, s.r.o.

Nedodržení podmínek ze strany obchodního partnera vede k deaktivaci účtu. Společnost MiaB Group, s.r.o. bude jediným rozhodujícím o stanovení porušení užívaných termínů. Společnost MiaB Group, s.r.o. si vymezuje právo na odstranění jakéhokoli účtu bez dřívějšího upozornění. Pokud společnost zjistí nějaké podezření z porušování jejích podmínek, zahájí společnost vyšetřování. Během vyšetřování může společnost MiaB Group, s.r.o. omezit přístup obchodního partnera k účtu, aby nedošlo k dalším potenciálním neautorizovaným aktivitám. V závislosti na závažnosti porušování podmínek, může MiaB Group, s.r.o., podle svého rozhodnutí, omezit, přerušit nebo zrušit web hostingový účet obchodního partnera a/nebo usilovat o jiné občanské prostředky. Pokud se však jedná o trestní přestupek, upozorní společnost MiaB Group, s.r.o. příslušný právní orgán. MiaB Group, s.r.o. nebude vyplácet náhradu škody vzniklé výpadky elektrického proudu způsobené ze strany dodavatele, vyplývající z podmínek. Obchodní partneři společnosti souhlasí, že se zdrží takového počínání, kterým by poškodili společnost MiaB Group, s.r.o. nebo třetí osobu. Ústní rady nebo napsané informace získané od MiaB Group, s.r.o., jeho zaměstnanců, zástupců atd. nebudou tvořit záruky; na takovouto informaci nebo radu nemůžete spoléhat. Společnost, její partneři a dodavatelé nebudou zodpovědní za náklady nebo škody vzniklé buďto přímo nebo nepřímo z jakýchkoli transakcí nebo nesprávným použitím.

Obsah pro dospělé

Díky speciálním požadavkům systému a sítě jsou zakázány stránky s obsahem pro dospělé, pornografií a obchodování založené na sexu. Toto zahrnuje stránky, které mohou vycházet ze sexuálního obsahu nebo mohou poskytovat odkazy na takto zaměřené stránky. Toto také platí pro stránky, které podporují jakékoli ilegální aktivity nebo jde o stránky s obsahem, který může poničit naše servery nebo jakékoli jiné servery na Internetu, nebo poskytují odkaz na takovéto stránky.

Záloha/obnova

Pokud dojde ke ztrátě dat uložených na serveru společnosti MiaB Group, s.r.o. a je považováno za to, že ztráta dat je chybou společnosti, společnost poskytne bezplatnou zálohu a obnovu ztracených dat až do posledního možného rozdílu. O zavinění ztráty dat rozhoduje sama společnost. Pokud je ztráta dat způsobená obchodním partnerem, stojí obnova dat 10.000,- Kč.

Dětská pornografie

Je zakázáno užívat služeb společnosti k uložení, rozesílání, zobrazování, přenášení, inzerování atd. dětské pornografie. Miabhosting.cz podléhá zákonu a v případě zjištění výskytu stránek s tímto obsahem či odkazem upozorní společnost příslušný právní orgán.

Porušování Copyrightu

Digital Millennium Copyright Act (DMCA – zákon o copyrightu) stanovuje požadavky porušování právoplatného copyrightu. Pokud budete chtít informovat MiaB Group, s.r.o. o porušování vašeho copyrightu, DMCA vyžaduje, abyste:1. poslali vaše oznámení určenému agentovi naší společnosti. K tomu si můžete vybrat jeden ze tří způsobůa) email, podpora@miabhosting.czb) fax, upozornění: +420 272 765 067c) pošta nebo kurýr, MiaB Group, s.r.o., Branická 1932 / 173, 140 00 Praha 42. Vaše oznámení by mělo obsahovat tyto informacea) fyzický nebo elektronický podpis vlastníka copyrightu nebo osoby oprávněné, která si dělá nárokb) identifikaci porušeného copyrightuc) identifikaci materiálu a další informace pro MiaB Group, s.r.o., podle kterých lze tento materiál najítd) jméno člověka, který si dělá nárok na copyright, jeho adresu a telefonní čísloe) důvěryhodné prohlášení poškozeného o tom, že sporný materiál je užíván bez souhlasu majitele copyrightu nebo jeho zástupcef) prohlášení, pod pokutou z křivého svědectví, o tom, že informace v oznámení o porušování copyrightu jsou přesné a že poškozený je pověřen jednáním za majitele copyrightu

Odpovědnost obchodních partnerů

Společnost MiaB Group, s.r.o. vyžaduje od svých obchodních partnerů zodpovědné využívání její sítě. To zahrnuje také respektování ostatních obchodních partnerů společnosti. MiaB Group, s.r.o. si vymezuje právo na pozastavení a/nebo zrušení svých služeb u takového obchodního partnera, který bude užívat sítě společnosti takovým způsobem, kterým bude nepříznivě ovlivňovat ostatní obchodní partnery společnosti. Společnost MiaB Group, s.r.o. může sledovat své služby elektronicky, aby zjistila že její vybavení je využíváno uspokojivě, ale MiaB Group, s.r.o. v žádném případě nemonitoruje komunikaci nebo aktivity svých obchodních parterů, aby zjistila, jestli dodržují zásady a podmínky společnosti. Jakkoli zjistí společnost porušování podmínek ze strany obchodního partnera, může MiaB Group, s.r.o. využít několika způsobů jak takovému jednání zabránit nebo ho napravit. Jedná se například o odepření přístupu ke službám a vybavení společnosti nebo k internetu. Navíc může MiaB Group, s.r.o. podniknout kroky proti obchodnímu partnerovi nebo obchodnímu partnerovi takového obchodního partnera společnosti. MiaB Group, s.r.o. očekává, že obchodní partner nabízející dále internetové služby bude jednat se společností MiaB Group, s.r.o. korektně a preventivně, což MiaB Group, s.r.o. považuje za nezbytné. Nedodržení takového jednání je označováno za porušení obchodní politiky společnosti MiaB Group, s.r.o. a společnost MiaB Group, s.r.o. si vymezuje právo na podniknutí takových kroků, které by mohly dokonce ovlivnit i ostatní obchodní partnery společnosti.

Nezákonné použití

Servery společnosti MiaB Group, s.r.o. mohou být využity pouze pro zákonné účely. Je zakázán převod, ukládání nebo distribuce informací, dat nebo materiálů, které jsou v rozporu s aplikovatelným zákonem nebo regulací. Jedná se například o materiály podléhající copyrightu, ochranné známky, obchodní tajemství nebo další materiály podléhající duševnímu právu, které jsou využívány bez souhlasu majitele takového práva, dále je to materiál, který je obscénní, urážlivý nebo výhružný. Příklady nepřijatelného obsahu či odkazů na takové stránky jsou: pirátský software, hacker programy nebo archívy, warez stránky a IRC boti.

Modifikace

MiaB Group, s.r.o. si vymezuje právo na přidání, smazání nebo modifikaci jakýchkoli opatření ve svých obchodních podmínkách a to kdykoli i bez oznámení.

Fakturace & platby

Klienti jsou vyzváni k platbě v dostatečné lhůtě před expirací poskytovaných služeb, a to formou Výzvy k platbě (dále jen „Výzva“), kterou systém administrace doménových jmen, hostingových a serverhousingových služeb generuje a distribuuje automaticky. Po přijetí platby na náš účet je vystaven daňový doklad, který je rovněž automaticky zaslán, a to na stejnou e-mailovou adresu (případně adresy), na kterou byly zasílány Výzvy. Fakturace je prováděna pouze elektronickou formou, a proto je naproto je naprosto nezbytné udržovat e-mailové kontakty v aktuální podobě. Toto je povinnost klienta. Dojde-li k expiraci doménového jména, hostingových či serverhousingových služeb z důvodů neaktuálního kontaktu či kontaktů, nenese za takovou situaci společnost MiaB Group, s.r.o. žádnou zodpovědnost. V případě požadavku na zaslání tištěné verze výzvy nebo daňového dokladu je účtován administrativní poplatek ve výši 40 Kč. V případě úhrady kreditní kartou pověřujete společnost MiaB Group, s.r.o. k automatickému čerpání z vašeho účtu. Opakované platby budou zasílány do doby, kdy zrušíte svůj účet ve shodě s fakturační politikou společnosti MiaB Group, s.r.o.. Při ukončení provozování služby se částka za nevyužitou část předplaceného období nevrací.

Slevy

Veškeré aktuální slevy uvedené na stránkách www.miabhosting.cz se vztahují na první rok nebo na první uhrazené období provozu objednaných služeb. Společnost MiaB Group, s.r.o. má právo v dalším fakturačním období zvednout cenu na standardní tj. nezlevněnou.

Soukromí

Společnost MiaB Group, s.r.o. se zajímá i o soukromí on-line komunikací a webových stránek. Obvykle není Internet ani více ani méně bezpečný než jiné způsoby komunikace, jako je pošta, fax a telefonní hlasové služby. Všechny mohou být zachyceny a jinak kompromitovány. MiaB Group, s.r.o. upozorňuje na své obchodní partnery, aby věděli, že všechny jejich on-line komunikace jsou nechráněné. Společnost neručí za bezpečnost informací přenášených přes zařízení společnosti MiaB Group, s.r.o.

Zneužití systému a serveru

Zneužívání bezpečnosti systému nebo sítě je přísně zakázáno a může vést k trestnímu oznámení. Příkladem může být neautorizovaný přístup k datům, systémům nebo sítím, zahrnující i pokusy o prozkoumání, skenování nebo testování zranitelnosti systému nebo sítě a nebo nabourání do bezpečnostních či autentizačních opatření. To vše samozřejmě bez souhlasu majitele systému nebo sítě. Déle se sem řadí ovlivňování jiného uživatele, hostitele nebo sítě. Přesněji se jedná například o bombardovaní a zahlcování emaily, pokus o úmyslné přetížení systému a vysílacím útokům, a změny nastavení emailových klientů.

Omezení služeb

Společnost MiaB Group, s.r.o. a jí pověřené osoby se zříkají odpovědnosti za vyplývající, nepřímé, speciální, trestní nebo náhodné škody, ať už předvídatelné nebo nikoli, vycházející z požadavků na obchodní partnery společnosti nebo jejich dalších obchodních partnerů. Jedná se například o ztrátu dat, dobrého jména, zisků, užití peněz nebo softwaru, přerušení využití nebo dosažitelnosti dat, překážku v práci nebo poškození jiného majetku způsobené porušením zahrnuté záruky, porušením smlouvy, nesprávným vylíčením věci, nedbalostí a podobně. V žádném případě nebude celková povinnost, která může být způsobena společností MiaB Group, s.r.o. a jejími pověřenými osobami v jakýchkoli činnostech nebo jednání způsobené plněním nebo neplněním této dohody, přesahovat celkovou částku již zaplacenou společnosti MiaB Group, s.r.o. obchodním partnerem za specifický produkt nebo službu, která tuto škodu způsobila.

Přebytek přenosu/šířky pásma (Bandwidth)

Obchodní partneři společnosti MiaB Group, s.r.o. využívající větší přenosovou kapacitu (počítáno v GB) než mají přidělenou budou vystaveni doplatku (podle ceníku). Bandwidth bude počítán jako průměr za celý kalendářní měsíc a bude placen v daných období. Pokud očekáváte, že přesáhnete domluvený bandwidth, máte možnost zakoupit od našeho prodejního týmu levnější předem určenou taxu.

Nevyžádaný komerční email – SPAM

Hromadné rozesílání nevyžádaných emailů od či skrze servery společnosti MiaB Group, s.r.o. nebo využívání emailové adresy vlastněné společností je přísně zakázáno. V takovém případě společnost MiaB Group, s.r.o. sama určí zda jde o porušení této podmínky. Obchodní partneři společnosti porušují tuto podmínku i v případě, že se dohodnou s jinou ISP nebo IPP službou zabývající se spammingem, který bude obsahovat odkaz na webovou stránku hostovanou serverem společnosti MiaB Group, s.r.o., nebo v případě, že prodávají nebo distribuují software na svých stránkách, který napomáhá spammingu. Porušovatel bude pokutován do výše 15.000,- CZK a bude čelit okamžitému zrušení konta. Společnost MiaB Group, s.r.o. také umožní podle evropské a americké směrnice monitorování bezpečnosti a UCE (nevyžádaný komerční email) na serverech společnosti.Jakékoli případy spammingu z IP serverů společnosti MiaB Group, s.r.o. prosíme hlaste na adrese podpora@miabhosting.cz. V takovém případě prosíme o co nejpodrobnější informace a přesnou identifikaci zdroje, ze kterého nevyžádaný email dorazil. Tyto situace budou během 24 hodin vyšetřeny, projednány a vysvětleny.

Viry a jiné ničivé aktivity

Využívání služeb nebo vybavení společnosti MiaB Group, s.r.o. k tvorbě nebo internetovému rozesílání virů, červů, trójských koňů nebo zahlcování, bombardování emaily nebo i jen podílení se na takovéto činnosti je zakázáno. Dále je zakázáno podílet se na činnostech zamýšlející překážet nebo obtěžovat ostatní uživatele nebo končící nepovoleným zásahem či omezující schopnost ostatních uživatelů efektivně využívat služeb společnosti MiaB Group, s.r.o. a jejího zařízení (toto se vztahuje také na další připojené sítě, systémy, služby nebo jiné vybavení) nebo možnost řídit svůj obchod přes internet.

B. Obchodní partneři oddělení Web Hosting & E-commerce společnosti MiaB Group, s.r.o.

Následující podmínky platí pouze pro obchodní partnery využívající služeb webhostingu a ekomerce a doplňují podmínky v sekci A, která se vztahuje na všechny obchodní partnery společnosti MiaB Group, s.r.o.:

Programy běžící na pozadí, rozvržené úkoly, „cron“ jobs

Společnost MiaB Group, s.r.o. za určitých podmínek může povolit programy běžící na pozadí. Tyto programy musejí být svěřeny individuální prohlídce a obchodním partnerům přinesou dodatečné náklady, protože vyžadují další systémové prostředky a operativní správu. Pokud si přejete rozběhnout takovéto programy, obraťte se prosím na tým podpory společnosti na adrese podpora@miabhosting.cz

CGI skripty

CGI skripty sdílené s jinou doménou než miabhosting.cz nejsou povoleny. Bez předešlého varování budou odstraněny jakékoli CGI skripty, které budou nepříznivě ovlivňovat výkon nebo integritu sítě.

Chatovací místnosti

Společnost MiaB Group, s.r.o. nepovoluje svým obchodním partnerům instalovat jejich vlastní chatovací programy bez předešlého oznámení. Chatovací programy poslední dobou stále více vyžadují významné systémové prostředky a proto nejsou standardní nabídkou zákaznických účtů. Za malý poplatek společnost MiaB Group, s.r.o. kvůli kontrole sítě poskytne vlastní javové chatovací programy, které vycházejí vstříc požadavkům většiny uživatelů a běží, aniž by snižovaly výkon systému.

Šíření emailu

Přes POP3 a SMTP poskytuje naše společnost neomezené využití osobního emailu. Komerční email, dokonce i když se nejedná o UCE (SPAM), je limitován na 250 individuálních respondentních emailů denně. Pokud dojde k překročení tohoto limitu, dojde k doplatku společnosti. Velikost záleží na našem rozhodnutí. Pokud máte zájem o zvýšení limitu 250 emailů denně, kontaktujte nás prosím na adrese objednavky@miabhosting.cz, kde Vám vyhotovíme speciální nabídku.

IRC

Naše společnost nepovoluje na svých serverech IRC nebo IRC boty bez předešlé domluvy a vzájemného souhlasu mezi společností MiaB Group, s.r.o. a obchodním partnerem.

Multimediální soubory

Multimediální soubory jsou definovány jako grafická, video a audio soubory. Standardní webhostingový účet není určen pro ukládání neobvyklých mediálních souborů. Ty webové stránky, které obsahem přesáhnou 70% objemu dat nebo počtu souborů z celkové velikosti účtu, budou považovány za účty s neobvyklým množstvím mediálních souborů.

Serverová náročnost

Webovým stránkám, které příliš zatěžují servery(jde např. o čas, využití paměti a náročnost sítě), bude nabídnuta možnost doplatit za tuto službu (velikost částky závisí na velikosti zatížení systému), nebo snížit nároky na přijatelnou úroveň a nebo vylepšit svůj účet na účet Dedikovaný server. O tom co je vyšší využití serveru rozhoduje společnost MiaB Group, s.r.o.. Každý webhostingový účet, který se bude zdát nepřátelský vůči výkonu serveru a sítě, bude smazán bez předešlého upozornění.

Distribuce softwaru

Webhostingové účty u naší společnosti nejsou přizpůsobeny k distribuci softwaru a/nebo multimediálních produktů. Pokud si přejete tuto službu využívat, kontaktujte nás prosím na adrese objednavky@miabhosting.cz, kde Vám vyhotovíme speciální nabídku.

C. Server dedikovaný obchodním partnerům, server pronajatý obchodním partnerům, zahousovaný server obchodních partnerů

Následující obchodní podmínky se vztahují pouze na obchodní partnery využívající server Dedikovaný obchodním partnerům, server pronajatý obchodním partnerům a housovaný server obchodních partnerů a doplňují podmínky v sekci A, která se vztahuje na všechny obchodní partnery společnosti MiaB Group, s.r.o.. Také doplňuje smlouvu o Vyhrazeném serveru a SLA dokumentaci.

Platby za zátěž sítě

Obchodní partner si je vědom, že je odpovědný za platbu ze zatížení sítě, kterou obchodní partner využívá k připojení svého serveru k Internetu. Obchodní partner je stále odpovědný za úhradu za zátěž sítě, i když požádal o odpojení svého serveru od Internetu a to až do doby zrušení účtu.

Odpovědnosti obchodního partnera za bezpečnost

Obchodní partner je odpovědný za jakékoli porušení bezpečnosti, které mu umožní ovládat server. Pokud se server obchodního partnera bude podílet na útoku na jiný server nebo systém, bude okamžitě vypnut a bude zahájeno vyšetřování, aby byla zjištěna příčina nebo zdroj útoku. V takovém případě musí obchodní partner uhradit vzniklou škodu na poničeném serveru a další následky způsobené porušení bezpečnosti.

IRC

MiaB Group, s.r.o. povoluje obchodním parterům užívající Dedikovaný server, Pronajatý server nebo Housovaný server užití IRC uvnitř sítě společnosti MiaB Group, s.r.o. na takovou dobu, dokud využívání IRC nebude v rozporu s jinými obchodními podmínkami společnosti. Politikou MiaB Group, s.r.o.u není poskytovat platné reverzní DNS záznamy svým obchodním partnerům. Moc nad touto informací zůstává na straně společnosti MiaB Group, s.r.o..

Datum: 1. března, 2007